მიხეილ სააკაშვილი:

მიხეილ სააკაშვილი: "სორბონის უნივერსიტეტის მეცნიერებათა დოქტორის და ვესტმინსტერის მაგისტრის წინაშე დგას ივანიშვილის ბაბუინების ბრბო"

პარ­ლა­მენ­ტში დღე გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს სა­ქარ­თვე­ლოს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ეხ­მი­ა­ნე­ბა და "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე წერს:

"სორ­ბო­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რის და ვეს­ტმინ­სტე­რის მა­გის­ტრის წი­ნა­შე დგას ივა­ნიშ­ვი­ლის უწიგ­ნუ­რი, ბა­ბუ­ი­ნე­ბის ბრბო - აი ეს არის დღე­ვან­დე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­ტრას­ტი.

ყო­ჩაღ ნონა მა­მუ­ლაშ­ვი­ლი, თიკა ბო­კუ­ჩა­ვა, რო­მელ­საც ასე­ვე (დამ­თავ­რე­ბუ­ლი აქვს ჟე­ნე­ვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და ფლე­თჩე­რის დიპ­ლო­მა­ტი­ი­სა და სა­მარ­თლის სკო­ლა ბოს­ტონ­ში).