რა როლი აქვს გენეტიკურ ფაქტორს დაავადების დამარცხებაში და არის თუ არა

რა როლი აქვს გენეტიკურ ფაქტორს დაავადების დამარცხებაში და არის თუ არა "კავკასიური გენი" უფრო ძლიერი?

ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის ფონ­ზე ბევ­რი სპე­ცი­ა­ლი­ტი გა­მოთ­ქვამს თა­ვის მო­საზ­რე­ბას. იმა­საც ამ­ბო­ბენ, რომ თით­ქოს კავ­კა­სი­უ­რი გენი, ევ­რო­პულ­თან შე­და­რე­ბით მყა­რია და ეს ერ­თგვა­რი დამ­ცა­ვი მე­ქა­ნიზ­მიც კი გახ­ლავთ ვირუს­თან საბ­რძოლ­ვე­ლად, მაგ­რამ ეს მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დია და მტკი­ცე­ბი­თი ფორ­მით სა­უ­ბა­რი და­უშ­ვე­ბე­ლია, მით უფრო, რომ ახა­ლი ინ­ფექ­ცი­ის COVID-19-ის ბუ­ნე­ბა ბო­ლომ­დე და­უდ­გე­ნე­ლი და შე­უს­წავ­ლე­ლია.

რა როლი აკის­რია გე­ნე­ტი­კას და­­ვა­დე­ბის მი­ღე­ბი­სა თუ მისი მკურ­ნა­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში - AMBEBI.GE ამ თე­მა­ზე მე­დი­ცი­ნის მეც­ნი­­რე­ბა­თა დოქ­ტორს, გე­ნე­ტი­კოს ირაკ­ლი ჯო­ლო­ხა­ვას ესა­უბ­რა:

- გე­ნე­ტი­კურ ფაქ­ტორს თუ გა­დამ­წყვე­ტი არა, ერთ-ერთი უმ­თავ­რე­სი როლი ეკის­რე­ბა ნე­ბი­მი­ე­რი და­ა­ვა­დე­ბის მიმ­ღებ­ლო­ბის, მკურ­ნა­ლო­ბის, რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცეს­ში. ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ადა­მი­ანს ახა­სი­ა­თებს, რი­თაც ის და­ა­ვა­დე­ბის­გან თავს იცავს, ან ებ­რძვის და­ა­ვა­დე­ბას, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბით არის გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი, ეს იქ­ნე­ბა იმუ­ნი­ტე­ტი თუ სხვა რამ.

- .. ინ­ფექ­ცი­ებ­თან და სა­ერ­თოდ, ნე­ბის­მი­ერ და­­ვა­დე­ბას­თან ბრძო­ლა, მისი მიმ­დი­ნა­რე­­ბის, გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის თვალ­საზ­რი­სით - ყვე­ლა­ფე­რი გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბი­თაა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი?

- დიახ. დღეს ხში­რად გა­ის­მის სი­ტყვა, რე­ზის­ტენ­ტო­ბა, იმუ­ნი­ტე­ტი - ეს ყვე­ლა­ფე­რი გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბით არის გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. ნე­ბის­მი­ე­რი მავ­ნე ფაქ­ტო­რე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბის მი­მართ ორ­გა­ნიზ­მის მდგრა­დო­ბას და ბრძო­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბას რა­საკ­ვირ­ვე­ლია გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი გა­ნა­პი­რო­ბებს. ეს ვა­რა­უ­დი არ არის, ნამ­დვი­ლად ასეა!

გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რი ერთ-ერთი წარმ­მარ­თვე­ლია და­­ვა­დე­ბებ­თან ბრძო­ლის პრო­ცეს­ში და ეს მხო­ლოდ მეც­ნი­­რუ­ლად კი არ მტკიც­დე­ბა, ჩვე­ნი ყო­ველ­დღი­­რი ცხოვ­რე­ბი­თაც

ვი­ღა­ცას გრი­პი ემარ­თე­ბა, ვი­ღა­ცას - არა, ვი­ღაც ამ პრობ­ლე­მით სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მოხ­ვდე­ბა და ვი­ღაც - სამ­ჯერ და­ახ­ვე­ლებს, და­ა­ცე­მი­ნებს და მე­სა­მე დღეს კარ­გად არის. ესეც გე­ნე­ტი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბით არის გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. აქ არ მაქვს ლა­პა­რა­კი ადა­მი­ა­ნის თან­მხლებ და­ა­ვა­დე­ბებ­ზე, რო­მე­ლიც მდგო­მა­რე­ო­ბას არ­თუ­ლებს.

ვსა­უბ­რობ ორ ჩვე­უ­ლებ­რივ ადა­მი­ან­ზე, რო­მელ­თა­გან არ­ცერ­თს აწუ­ხებს ჰი­პერ­ტო­ნია, არც ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ის კურსს გა­დის, არც დი­ა­ბე­ტი აქვს და არა­ნა­ი­რი თან­მხლე­ბი და­მა­სუს­ტე­ბე­ლი სი­ტუ­ა­ცია არ აქვს, უბ­რა­ლოდ, ორი­ვე ერთი და იგი­ვე ვირუ­სი­თაა დას­ნე­ბოვ­ნე­ბუ­ლი. ვი­მე­ო­რებ, ერთი დაწ­ვე­ბა სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, რად­გა­ნაც მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­შუ­ა­ლოდ მძი­მეა, მე­ო­რე კი მსუ­ბუ­ქად გა­და­ი­ტანს. ცხა­დია, რომ მათ შემ­თხვე­ვა­ში გე­ნე­ტი­კურ ფაქ­ტორს დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს და ამას ვე­რა­ვინ უარ­ყოფს.

- იმუ­ნო­ლო­გე­ბი დღეს იმუ­ნი­ტეტ­ზე, მის მზა­­ბა­ზე, ან­ტის­ხე­­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე სა­უბ­რო­ბენ...

- დღეს ეს ტერ­მი­ნე­ბი აქ­ტი­უ­რად ის­მის. ადრე თუ ამ ტერ­მი­ნე­ბით მხო­ლოდ ექი­მე­ბი სა­უბ­რობ­დნენ, ახლა სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ამ ვირუ­სის პე­რი­ოდ­ში ხალ­ხიც სა­მე­დი­ცი­ნო ტერ­მი­ნე­ბით ალა­პა­რაკ­და.

თუ თა­ვად თე­მა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი და უჯრე­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც იმუ­ნი­ტეტს ქმნი­ან, უნდა გა­მო­მუ­შავ­დეს, მათი პრო­დუ­ცი­რე­ბა ორ­გა­ნიზ­მში უნდა მოხ­დეს. ამას სა­ფუძ­ვლად უდევს გე­ნე­ტი­კა, ისე­ვე რო­გორც უჯრე­დის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი გე­ნე­ტი­კა­შია.

შე­სა­ბა­მი­სად, იმუ­ნი­ტე­ტის გან­მა­პი­რო­ბე­ბე­ლი უჯრე­დე­ბის აქ­ტი­უ­რო­ბა, მათი მზა­ო­ბა, ენერ­გი­უ­ლო­ბა ეს ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბია (ფაქ­ტობ­რი­ვად ჯა­რის­კა­ცე­ბი), რომ­ლე­ბიც გა­მო­მუ­შავ­დე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი "მტრის" წი­ნა­აღ­მდეგ საბ­რძოლ­ვე­ლად. მათ გა­მო­მუ­შა­ვე­ბას, მათ ბრძო­ლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბას, სი­მა­მა­ცეს, სწო­რედ მათი გე­ნე­ტი­კა გა­ნა­პი­რო­ბებს.

თუ ავი­ღებთ ვირუსს რო­გორც გე­ნე­ტი­კას და ადა­მი­ანს რო­გორ გე­ნე­ტი­კას - ეს ორი გე­ნე­ტი­კის შერ­კი­ნე­ბაა, ფაქ­ტობ­რი­ვად, გე­ნე­ტი­კის გად­მო­სა­ხე­დი­დან ასეა

ვფიქ­რობ, შე­სა­და­ვე­ბე­ლიც არა­ფე­რია - ვირუ­სი ადა­მი­ანს ებ­რძვის თა­ვი­სი გე­ნე­ტი­კით, ადა­მი­ა­ნიც ვირუსს თა­ვის გე­ნე­ტი­კით უპი­რის­პირ­დე­ბა. გე­ნე­ტი­კის არსი, ამ შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა იმა­ში, რომ, რაც შე­იძ­ლე­ბა დრო­უ­ლად, ყო­ჩა­ღი ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბი და იმუ­ნუ­რი უჯრე­დე­ბი გა­მო­ი­მუ­შა­ვოს და საბ­რძოლ­ვე­ლად მი­უშ­ვას...

ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ძლი­ე­რი გე­ნე­ტი­კის ფონ­ზე, ბრძო­ლა ადა­მი­ა­ნის გე­ნე­ტი­კის გა­მარ­ჯვე­ბით სრულ­დე­ბა. ეს სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გია და კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ყო­ველ­თვის ასე­თი შე­დე­გი გვექ­ნე­ბა.

- არის ასე­თი მო­საზ­რე­ბაც, რომ ამ ვირუს­თან ბრძო­ლი­სას, თით­ქოს ქარ­თუ­ლი გე­ნე­ტი­კა, აქვე კავ­კა­სი­­რიც, სხვა ხალ­ხე­ბის გე­ნე­ტი­კა­ზე მე­ტად მყა­რია...

- ამ თე­მა­ზე ვერ ვიქ­ნე­ბი ვერც კა­ტე­გო­რი­უ­ლი და ვერც სა­ვა­რა­უ­დო ვა­რი­ან­ტებს შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ თუნ­დაც იმი­ტომ, თვი­თონ ცნე­ბა „კავ­კა­სი­უ­რი“, ჩემი აზ­რით, სრულ­ფა­სოვ­ნად ვერ ასა­ხავს კავ­კა­სი­ა­ში მცხოვ­რე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის გე­ნე­ტი­კურ სა­ერ­თო­ო­ბას. იმი­ტომ, რომ ქარ­თვე­ლე­ბის, სომ­ხე­ბის და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნე­ლე­ბის წარ­მო­შო­ბა გე­ნე­ტი­კუ­რად სა­ერ­თო, წე­სით და რი­გით, არ უნდა იყოს. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, ჩემ­თვის ასეა ცნო­ბი­ლი და ამა­ზე სა­უ­ბა­რიც შორს წაგ­ვიყ­ვანს...

თან, ვფიქ­რობ, სხვა ქვეყ­ნებ­ში არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა და ჩვე­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბა მხო­ლოდ ამ ფაქ­ტო­რე­ბით არ გან­სხვავ­დე­ბა ერ­თმა­ნე­თის­გან. ამი­ტომ, მხო­ლოდ გე­ნე­ტი­კუ­რი ფაქ­ტო­რე­ბით ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით ვერ ვიქ­ნე­ბი სრულ­ფა­სო­ვა­ნი მო­პა­სუ­ხე, რად­გა­ნაც საქ­მე გვაქვს ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­ურ სი­ტუ­ა­ცი­ას­თან, ინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბას­თან, მის სტა­დი­ებ­თან, ფა­ზებ­თან, ბრძო­ლის სხვა­დას­ხვა ას­პექ­ტებ­თან. სა­უ­ბა­რია აგ­რე­სი­ულ და ნაკ­ლებ აგ­რე­სი­ულ ტეს­ტი­რე­ბა­ზე, აც­რებ­ზე და ეს ისე­თი მრა­ვალ­წახ­ნა­გო­ვა­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბაა

დღე­ის­თვის იმის თქმა, რომ ამ ბრძო­ლა­ში კავ­კა­სი­­რი გენი უფრო მძლავ­რია, ან პი­რი­ქით, ჩემ­თვის კონ­კრე­ტუ­ლად მი­­ღე­ბე­ლია და მი­ზან­შე­­წო­ნე­ლია

რამ­დე­ნა­დაც სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის­გან ვი­გებ, ჯერ არ ვი­ცით, რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბა მდგო­მა­რე­ო­ბა. პირ­ვე­ლი ფაზა ნორ­მა­ლუ­რად კი წა­ვი­და, მაგ­რამ მე­ო­რე ფა­ზას რო­გორ გა­და­ვი­ტანთ, არა მარ­ტო გე­ნე­ტი­კუ­რად, არა­მედ ჩვე­ნი გა­გე­ბით, მოქ­მე­დე­ბე­ბით, ეს ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბია. სა­სურ­ვე­ლია, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ისე­ვე წა­ვი­დეს, რო­გორც აქამ­დე.

თუ ამ პრობ­ლე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხმე­ვა იქ­ნე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბის მხრი­დან, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ნაკ­ლე­ბი ზი­ა­ნის მომ­ტა­ნი იქ­ნე­ბა.

ყვე­ლა მო­თხოვ­ნა, რჩე­ვა, ას­პექ­ტი, რა­საც ჩვენ­ზე გა­მოც­დი­ლი, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი გვე­უბ­ნე­ბი­ან, უნდა შეს­რულ­დეს და ასე­თი საქ­ცი­ე­ლი არა მარ­ტო ჩვენ­თან, მთელ მსოფ­ლი­ო­შია გა­მო­სა­ვა­ლი. ეს ყვე­ლამ უნდა გა­ი­თა­ვი­სოს.

მე მა­გა­ლი­თად, კონ­სულ­ტა­ცი­ებს ვა­ტა­რებ ტე­ლე­ფო­ნით, თუმ­ცა ადრე ეს არ შე­იძ­ლე­ბო­და, რად­გა­ნაც პა­ცი­ენ­ტთან პირ­და­პი­რი სა­უ­ბა­რია სა­ჭი­რო, მაგ­რამ ახლა გვი­წევს და ამ მო­თხოვ­ნას ვას­რუ­ლებ. ამით ჩემს თავ­საც ვი­ცავ, პა­ცი­ენ­ტებ­საც და ოჯა­ხის წევ­რებ­საც. თუ რა­ი­მე აუ­ცი­ლე­ბე­ლი საქ­მე არ მაქვს, გა­რეთ არ გავ­დი­ვარ.

ადა­მი­ანს რომ ეუბ­ნე­ბი­ან, გა­რეთ არ გახ­ვი­დე და ძა­ლით გა­დის, თავს ძა­ლით იჯა­რი­მებს - ეს გე­ნე­ტი­კა ახლა არ „გვა­წყობს“, სხვა­ნა­ი­რი გე­ნე­ტი­კა გვჭირ­დე­ბა, ისე­თი, რო­მე­ლიც ჩვენს მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში ოდეს­ღაც მე­ტად მძლავ­რობ­და. თუმ­ცა იმე­დი მაქვს, რომ ის გე­ნე­ბი ისევ იმ­ძლავ­რებს და წინა პლან­ზე ამო­ი­წევს.