"რა გაითამაშა პუტინის კარისკაცმა "ბატკამ"? - სატყუარა, აღიარება ბიჭვინთის აგარაკების სანაცვლოდ თუ რეალური თანამშრომლობა: რა ვერსიებს განიხილავენ აფხაზი ექსპერტები?

ოკუ­პი­რე­ბულ აფხა­ზეთს არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი ვი­ზი­ტით ბე­ლა­რუ­სის პრე­ზი­დენ­ტი ალექ­სან­დრე ლუ­კა­შენ­კო სტუმ­რობ­და, სა­დაც ე.წ. პრე­ზი­დენტ ას­ლან ბჟა­ნი­ა­სა და სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრ ინალ არ­ძინ­ბას­თან ერ­თად, ეკო­ნო­მი­კურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­სა და ახლო მე­გობ­რო­ბას გა­ნი­ხი­ლავ­და. აღ­ნიშ­ნულ თე­მას ად­გი­ლობ­რივ მე­დი­ა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში აზ­რთა სხვა­დას­ხვა­ო­ბა მოჰ­ყვა.

აფხა­ზეთ­ში მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ალექ­სან­დრე ლუ­კა­შენ­კოს რე­გი­ონ­ში ვი­ზი­ტი უკვე ნიშ­ნავს, კი­დევ ერთ აღი­ა­რე­ბას, ოღონდ სხვა სა­კი­თხია, რის სა­ნაც­ვლოდ; ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე პუნ­ქტის­გან შედ­გე­ბო­დეს და მათ შო­რის შე­იძ­ლე­ბა იყოს ბიჭ­ვინ­თის სა­ხელ­მწი­ფო აგა­რა­კის რუ­სე­თის­თვის იმ პი­რო­ბე­ბით გა­და­ცე­მა, რო­გორც ამას რუ­სუ­ლი მხა­რე ითხოვს. ასე­ვე, ენერ­გო­სის­ტე­მის სრუ­ლი კონ­ტრო­ლი და რაც მთა­ვა­რია, პუ­ტი­ნის მიერ გა­მო­ცხა­დე­ბულ ნა­წი­ლობ­რი­ვი მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ა­ში, აფხა­ზე­თის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბაც. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, აფხა­ზე­თის ე.წ. პირ­ვე­ლი პი­რე­ბი კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყოფ­დნენ მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას, მაგ­რამ ამის­თვის გარ­კვე­უ­ლი წი­ნა­პი­რო­ბე­ბი უკვე შექ­მნი­ლია.

სიმ­ბო­ლუ­რია, რომ ლუ­კა­შენ­კო სწო­რედ ბიჭ­ვინ­თის აგა­რაკ­ზე მი­იწ­ვი­ეს, რო­მელ­საც რუ­სე­თი აფხა­ზე­თის­გან 49-წლი­ა­ნი იჯა­რით გა­და­ცე­მას ითხოვს. გა­მო­ცე­მა Апсныпресс -ის ცნო­ბით, ას­ლან ბჟა­ნი­ამ ლუ­კა­შენ­კოს "ის სა­სურ­ვე­ლი სტუ­მა­რი უწო­და, რო­მელ­საც ამ­დე­ნი ხანი ელოდ­ნენ"...

ლუ­კა­შენ­კოს ვი­ზიტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ად­გი­ლობ­რივ ექ­სპერ­ტებ­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტებს გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბი აქვთ. ნა­წილს მი­აჩ­ნია, რომ ლუ­კა­შენ­კომ უბ­რა­ლოდ ნი­ა­და­გი მო­სინ­ჯა, სხვე­ბის თქმით, ამ ვი­ზი­ტის­გან მხო­ლოდ ის გა­ი­გეს, რომ ლუ­კა­შენ­კოს აფხა­ზე­თი ძა­ლი­ან მო­ნატ­რე­ბია, მათი სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი ქორ­წინ­დე­ბა და ბე­ლა­რუს­ში აფხა­ზე­თის აღი­ა­რე­ბა­ზე ად­რეც მსჯე­ლობ­დნენ;

"რა გა­ი­თა­მა­შა პუ­ტი­ნის კა­რის­კაც­მა "ბატ­კამ", ამის შე­სა­ხებ ალ­ბათ მხო­ლოდ ბჟა­ნი­ამ და არ­ძინ­ბამ იცი­ან, მა­თაც ბო­ლომ­დე არა" - წე­რენ ისი­ნი.

Чегемская правда-ს მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი ინალ ხა­ში­გი ბე­ლა­რუ­სის პრე­ზი­დენ­ტის აფხა­ზეთ­ში ვი­ზიტს სა­ტყუ­ა­რად მი­იჩ­ნევს და კი­დევ ერთი ქვეყ­ნის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აღი­ა­რე­ბას წარ­მო­უდ­გე­ნელს უწო­დებს.

მისი თქმით, ლუ­კა­შენ­კო ამის გა­კე­თე­ბას ჯერ­ჯე­რო­ბით არ აპი­რებს, რად­გან იცის, რომ ასეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მხო­ლოდ კრემლში იღე­ბენ, ის კი, მხო­ლოდ შემ­სრუ­ლე­ბე­ლია...

რო­გორც ხა­ში­გი ამ­ბობს, წლე­ბის წინ, ამის სხვაგ­ვა­რი წი­ნა­პი­რო­ბა არ­სე­ბობ­და, მაგ­რამ ლუ­კა­შენ­კოს და­სავ­ლე­თის სან­ქცი­ე­ბის შე­ე­შინ­და, პუ­ტინ­მა კი, კომ­პენ­სა­ცი­ის­თვის რა­ი­მე გა­რან­ტია ვერ მის­ცა.

"ბე­ლა­რუ­სის ბოლო არ­ჩევ­ნებ­ზე მისი შე­დე­გე­ბი და­სავ­ლეთ­მა არა­ლე­გი­ტი­მუ­რად მი­იჩ­ნია, რის ფონ­ზეც, მას ევ­რო­პას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­უ­ფუჭ­და. ამი­ტო­მაც უკ­რა­ი­ნის ომში რუ­სე­თის მხა­რეს დად­გა. ახლა და­სა­კარ­გი არა­ფე­რი აქვს, და­სავ­ლეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას და­ლა­გე­ბის იმე­დი აღარ აქვს და ალ­ტერ­ნა­ტი­ვად რუ­სე­თი რჩე­ბა.

კი­დევ ერთი ვერ­სი­აა, აღი­ა­რე­ბა ბიჭ­ვინ­თის ტე­რი­ტო­რი­ის მოს­კო­ვის­თვის გა­და­ცე­მის სა­ნაც­ვლოდ. არ­სე­ბობს სხვა ვერ­სია - რუ­სეთს დიდი ხა­ნია სურს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რი 2 და შე­საძ­ლოა, ბე­ლა­რუ­სის მიერ აფხა­ზე­თის აღი­ა­რე­ბის შემ­დეგ, ის რუ­სე­თის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­ვი­დეს... ახლა რუ­სე­თიც და ბე­ლა­რუ­სიც სხვა პო­ლი­ტი­კურ სიბ­რტყე­ში აღ­მოჩ­ნდნენ" - მი­აჩ­ნია ხა­შიგს.

ekhokavkaza.com-ის ცნო­ბით, ლუ­კა­შენ­კო, 68 წლის ავ­ტო­რი­ტა­რი მმარ­თვე­ლია, რო­მე­ლიც 28 წე­ლია ბე­ლა­რუსს მარ­თავს, პირ­ვე­ლად 40 წლის ასაკ­ში გახ­და პრე­ზი­დენ­ტი და მას შემ­დეგ ძა­ლა­უფ­ლე­ბას ვერ ჩა­მო­ა­შო­რეს.

"ერ­თა­დერ­თი ინ­ფორ­მა­ცია, რაც ლუ­კა­შენ­კოს ვი­ზი­ტის შემ­დეგ გა­ვი­გეთ, არის ის, რომ სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი ინალ არ­ძინ­ბა ქორ­წინ­დე­ბა. ეს ამ­ბა­ვი მას ლუ­კა­შენ­კომ მი­უ­ლო­ცა და სო­ხუ­მე­ლი ინ­სა­ი­დე­რე­ბიც კი შოკ­ში ჩა­აგ­დო. თუმ­ცა არა­ვინ ფიქ­რობს, რომ და­ხუ­რულ კარს მიღ­მა ლუ­კა­შენ­კო, არ­ძინ­ბა და ბჟა­ნია ამ თე­მა­ზე სა­უბ­რობ­დნენ..." - წერს გა­მო­ცე­მა ekhokavkaza.com.

მი­სი­ვე ვა­რა­უ­დით, შე­საძ­ლოა ლუ­კა­შენ­კოს ვი­ზი­ტი აფხა­ზე­თის მო­კავ­ში­რე ქვეყ­ნე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­ში შეყ­ვა­ნას ემ­სა­ხუ­რე­ბო­და... საქ­მე ის არის, რომ თა­ვად ბე­ლა­რუ­სის ელი­ტა ში­შობს, რომ შე­საძ­ლოა ამ პი­რო­ბებ­ში, მათი ქვე­ყა­ნა რუ­სე­თის გუ­ბერ­ნი­ად იქ­ცეს, ნა­წი­ლობ­რივ ან სუ­ლაც მთლი­ა­ნად... არ არის გა­მო­რი­ცხუ­ლი, ამ ვი­თა­რე­ბა­ში, აფხა­ზეთ­თან კავ­ში­რის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, მინ­სკის ინ­ტე­რე­სებ­შიც შე­დი­ო­დეს, ოღონდ უფრო ეკო­ნო­მი­კუ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის კუ­თხით. ივ­ნის­ში სო­ხუმ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და ლუ­კა­შენ­კოს უახ­ლო­ე­სი მო­კავ­ში­რე ვიქ­ტორ შე­ი­მა­ნი, რო­მე­ლიც ასე­ვე შეხ­ვდა ას­ლან ბჟა­ნი­ას და ინალ არ­ძინ­ბას.

"კუ­ლუ­ა­რუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მათ და­ხუ­რულ კარს მიღ­მა აფხა­ზეთ­სა და ბე­ლა­რუსს შო­რის ეკო­ნო­მი­კუ­რი და სა­ვაჭ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, ასე­ვე აფხა­ზეთ­ში ბე­ლა­რუ­სუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის შე­მოს­ვლის თემა გა­ნი­ხი­ლეს, ეს ეხე­ბა სამ­შე­ნებ­ლო, ასე­ვე, ტუ­რის­ტუ­ლი ობი­ექ­ტე­ბის მშე­ნებ­ლო­ბა­სა და სატ­რან­სპორ­ტო-ლო­გის­ტი­კურ მი­მარ­თუ­ლე­ბას" - წერს გა­მო­ცე­მა.

მას­თან სა­უ­ბარ­ში, აფხა­ზე­თის ე.წ. ყო­ფი­ლი სა­გა­რეო მი­ნის­ტრი და პარ­ლა­მენ­ტის სპი­კე­რი, სოკ­რატ ჯინ­ჯო­ლია ამ­ბობს, რომ მას სჯე­რა, რომ არ­სე­ბუ­ლი გე­ო­პო­ლი­ტი­კუ­რი ვი­თა­რე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ლუ­კა­შენ­კო აფხა­ზე­თის აღი­ა­რე­ბა­ზე წამ­სვლე­ლია, რად­გან მან ამის შე­სა­ხებ არა­ერ­თხელ ისა­უბ­რა და სხვა პო­ზი­ცი­ა­ზე იყო, თუმ­ცა ბოლო დროს არა­ერ­თხელ აღ­ნიშ­ნა, რომ ის ამ ნა­ბიჯს გა­დად­გამს, თუკი რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ეტყვის.

კი­დევ ერთი პო­ლი­ტო­ლო­გი, ორ­გა­ნი­ზა­ცია "არუ­ას" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, ახრა ბჟა­ნია მი­იჩ­ნევს, რომ ძა­ლი­ან ცუდი იქ­ნე­ბა თუ ლუ­კა­შენ­კოს ვი­ზი­ტი სი­ნამ­დვი­ლე­ში მხო­ლოდ სა­ტყუ­ა­რაა, ხალ­ხის გან­წყო­ბის მო­საბ­რუ­ნებ­ლად და აღი­ა­რე­ბის ნაც­ვლად, აფხა­ზეთს რუ­სეთ­სა და ბე­ლა­რუს­თან ერ­თად სა­მო­კავ­ში­რეო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში შე­იყ­ვა­ნენ.

"ეს ძა­ლი­ან ცუდი იქ­ნე­ბა აფხა­ზე­თის­თვის, რად­გან ის არ პა­სუ­ხობს აფხა­ზე­თის ინ­ტე­რე­სებს. სტა­ტუ­სის შეც­ვლა ძა­ლი­ან სა­ხი­ფა­თო პო­პუ­ლიზ­მია და ასე თა­მა­ში არ შე­იძ­ლე­ბა" - ამ­ბობს ბჟა­ნია.