12 რჩევა 2020 წლისთვის: მო­ე­რი­დეთ გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბელ რისკსა და ავან­ტი­უ­რას

12 რჩევა 2020 წლისთვის: მო­ე­რი­დეთ გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბელ რისკსა და ავან­ტი­უ­რას

მე­ტა­ლის თეთ­რი ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში გა­აზ­რე­ბუ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ, კონ­კრე­ტუ­ლი გა­მო­სა­ვა­ლი უნდა მო­ძებ­ნოთ. თუ ქა­რაფ­შუ­ტუ­ლად და ზე­და­პი­რუ­ლად მო­იქ­ცე­ვით, უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი და კრი­ზი­სი არ აგ­ცდე­ბათ.

მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ქა­რიზ­მა, ტა­ლან­ტი, მშვი­დო­ბი­ა­ნად და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად გა­და­ლა­ხეთ გზა­ზე წარ­მოქ­მნი­ლი ყვე­ლა ბა­რი­ე­რი.

იყა­ვით მოთ­მი­ნე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი. ხში­რად გმარ­თებთ სი­ტუ­ა­ცი­ის, მოვ­ლე­ნე­ბის გა­აზ­რე­ბა.

ერ­თდრო­უ­ლად ყვე­ლა საქ­მეს ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით.

მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ფი­ნან­სუ­რი და საქ­მი­ა­ნი სა­კი­თხე­ბი­სად­მი.

თეთ­რი ვირ­თხა პა­ტივ­მოყ­ვა­რე და ან­გა­რი­ში­ა­ნი ცხო­ვე­ლია. მო­ე­რი­დეთ გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბელ რისკსა და ავან­ტი­უ­რას. სა­კუ­თა­რი მიზ­ნე­ბის­თვის სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის რე­სურს ბო­რო­ტად ნუ გა­მო­ი­ყე­ნებთ.

მე­ტა­ლის თეთ­რი ვირ­თხის წე­ლი­წად­ში მრა­ვა­ლი სა­ი­დუმ­ლო გა­მომ­ჟღავ­ნდე­ბა. ამი­ტომ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის ჩახ­ლარ­თვას.

ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში ნუ და­კარ­გავთ ოპ­ტი­მიზმს. ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბი ამა­ყად თა­ვა­წე­ულ­მა უნდა მი­ი­ღოთ.

2020 წელს მე­ტად მომ­თხოვ­ნი უნდა იყოთ არა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის, არა­მედ სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ.

კო­ლე­გებს პა­ტი­ვი ეცით, დი­რექ­ტორ­თან ნაკ­ლე­ბი იკა­მა­თეთ. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბა, კონ­ტაქ­ტე­ბი.

მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ცოდ­ნა.

ნუ და­ა­ყოვ­ნებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბას.

ყვე­ლა ეჭვი და თა­ვის მო­ტყუ­ე­ბა კრა­ხის­კენ წა­გიყ­ვანთ. უმ­ჯო­ბე­სია, ყვე­ლა­ფე­რი და­გეგ­მოთ, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად აწონ-და­წო­ნოთ, შე­ა­ფა­სოთ სი­ტუ­ა­ცია, თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და, რა თქმა უნდა, სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად და­ის­ვე­ნოთ.

2020 წლის სა­უ­კე­თე­სო თვე­ე­ბია: თე­ბერ­ვა­ლი, აპ­რი­ლი, აგ­ვის­ტო.

სიფრ­თხი­ლე მო­გე­თხო­ვე­ბათ: იან­ვარ­ში, ივ­ნის­ში, ივ­ლის­სა და დე­კემ­ბერ­ში.