მერი სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბებს ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად და­ეს­წრო

მერი სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბებს ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად და­ეს­წრო

თბი­ლი­სის მერი კახა კა­ლა­ძე, რო­მე­ლიც 26 მა­ი­სი­სად­მი მი­ძღვნილ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს ქა­ლა­ქის ცენ­ტრში, სხვა პო­ლი­ტი­კურ ლი­დე­რებ­თან ერ­თად ეს­წრე­ბო­და, "ფე­ის­ბუ­ქის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღეს სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თვე­ლოს ულო­ცავს. მერი სა­ზე­ი­მო ღო­ნის­ძი­ე­ბებს ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად და­ეს­წრო.

"ვუ­ლო­ცავ სა­ქარ­თვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღეს, რო­მე­ლიც გა­ჯე­რე­ბუ­ლია ეროვ­ნუ­ლი სი­ა­მა­ყის და ერ­თი­ა­ნო­ბის გან­ცდით.

101 წლის წინ ჩვენ მო­ვი­პო­ვეთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც მა­ლე­ვე დავ­კარ­გეთ და მხო­ლოდ 70 წლის შემ­დეგ შევ­ძე­ლით მისი დაბ­რუ­ნე­ბა ეროვ­ნუ­ლი მოძ­რა­ო­ბის გმი­რე­ბის და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის ერ­თი­ა­ნი ძა­ლის­ხმე­ვის, ბრძო­ლის და მსხვერ­პლის შე­დე­გად.

და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც ჩვენ­მა თა­ო­ბამ, ჩვე­ნი მშობ­ლე­ბის თა­ო­ბამ 28 წლის წინ აიღო.

სა­ხელ­მწი­ფო­სა და თი­თო­ე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნის წი­ნა­შე მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის გა­რე­შე არ არ­სე­ბობს და­მო­უ­კი­დე­ბუ­ლო­ბა. და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა სწო­რედ თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბის და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ნა­ზა­ვია.

ჩვე­ნი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა ჯერ კი­დევ ახალ­გაზ­რდაა, წინ გვი­დევს დიდი გზა, რო­მე­ლიც გა­დის დე­მოკ­რა­ტი­ულ ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე, ეკო­ნო­მი­ურ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ზე. სწო­რედ ამ გზით უნდა გავ­ხდეთ და გავ­ხდე­ბით კი­დეც ევ­რო­პის ნა­წი­ლი", - აღ­ნიშ­ნუ­ლია კახა კა­ლა­ძის "ფე­ის­ბუქ-გვერ­დზე".